Algemeen

  1. In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan de artikel 34 BIG- geregistreerde huidtherapeut  in dienst van ZGT Helon gevestigd te Hengelo  aan de Geerdinksweg 139-53. De huidtherapeuten van ZGT Helon zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH.
  2. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut van ZGT Helon opdracht geeft tot behandeling.
  3. In deze voorwaarden onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut van ZGT Helon.
  5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut van ZGT Helon voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
  6. Op een geneeskundige behandelovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut van ZGT Helon en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
  7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen de huidtherapeut van ZGT Helon en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut van ZGT Helon tot al dan niet geneeskundige behandeling.
  2. De huidtherapeut van ZGT Helon is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Toestemming

  1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut van ZGT Helon.
  2. De huidtherapeut van ZGT Helon kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
  3. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut van ZGT Helon om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut van ZGT Helon is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut van ZGT Helon.
  4. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt, zal de huidtherapeut van ZGT Helon geen behandeling (meer) verrichten.

Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut van ZGT Helon op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Tarieven en zorgverzekering

  1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
  2. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

Betaling

  1. De cliënt rekent direct af na de behandeling. Bij hoge uitzondering wordt er een factuur meegegeven. De cliënt draagt na ontvangst van deze factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van ZGT Helon (NL71ABNA0229636500) onder vermelding van het factuurnummer.
  2. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
  3. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
  4. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. ZGT Helon is gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan, de wettelijke rente wij de cliënt in rekening te brengen. ZGT Helon is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan het incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
  5. Bij betalingsachterstand is ZGT Helon bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen ZGT Helon indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij ZGT Helon instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
  7. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut van ZGT Helon verzoekt om behandeling aan een ander over te dragen.

Annulering

  1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij ZGT Helon af te zeggen.
  2. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan ZGT Helon het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  3. Afspraken kunnen telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door ZGT Helon geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht wordt ontvangen (zie www.helon.nl voor contactgegevens).

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut van ZGT Helon leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut van ZGT Helon afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut van ZGT Helon is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut van ZGT Helon.

Producten retourneren

Wanneer u een product aanschaft bij ZGT Helon, wordt een koopovereenkomst gesloten. Nu kan het voorkomen dat u het verkeerde product heeft gekocht, of u zich bedenkt. Hieronder leggen we uit hoe wij daarmee omgaan.

 1. Geen bedenktijd bij aankoop in praktijk:
  Wanneer u een product bij ons in de praktijk koopt, heeft u geen wettelijke bedenktijd. Wij zijn dan dus niet verplicht om uw product te ruilen of geld terug te geven.
 2. Bedenktijd via internet of telefoon:
  Een aankoop via internet of telefoon wordt ook wel koop op afstand genoemd waarbij een wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt. Binnen deze termijn kunt u laten weten dat u het product wilt retourneren en u krijgt dan binnen 14 dagen uw geld terug, ook eventueel door u gemaakte bezorgkosten. De koopovereenkomst wordt dan ontbonden. De bedenktijd start op de dag dat uw bestelling wordt bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven.
 3. Regels bij retour sturen:
  – Binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u de koop wil ontbinden, moet u het product terugsturen en zullen wij u het aankoopbedrag terugbetalen. Wij wachten hiermee totdat wij uw retourzending in goede orde hebben ontvangen.
  – Producten die geopend of beschadigd zijn, kunnen wij om hygiënische- en gezondheidsrisico’s niet retour nemen.
  – Retourneren is op eigen kosten en eigen risico. Raakt het product beschadigd, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Het is verstandig om bij het postkantoor te vragen om een verzendbewijs. Zo heeft u een bewijs dat u het product verstuurd heeft.
  – Uiteraard kunt u het product ook zelf naar één van onze vestigingen brengen.
  Bron: www.das.nl

Klachten

  1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut van ZGT Helon, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut van ZGT Helon en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
  2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt zich wenden tot de klachtenbemiddelaar of klachtencommissie van ZGT of de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissies zullen bemiddelen tussen de huidtherapeut van ZGT Helon en de cliënt.
  3. Mocht de bemiddeling door één van de bovenstaande commissies niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut van ZGT Helon en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging

  1. ZGT Helon behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.